Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Ivo Kleňha - Australianremedy.cz

se sídlem Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4

IČ: 66375274

zapsané v registru živnostenského úřadu městské části Praha 4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.australianremedy.cz

 

Seznamte se, prosíme, i s Podmínkami zpracování osobních údajů

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky firmy Ivo Kleňha - Australianremedy.cz, se sídlem Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4, IČ: 66375274, DIČ: CZ6208151048 zapsané v registru živnostenského úřadu městské části Praha 4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.australianremedy.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.australianremedy.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů www.australianremedy.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o ceně zboží, způsobu úhrady kupní ceny, o nákladech spojených s dodáním zboží. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

3.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží a služeb (např. poštovné, náklady spojené s dodáním zboží) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zaplatit kupní cenu prodávajícímu splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     4.6.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího Australianremedy.cz, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4

     4.6.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

     4.6.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301585670/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

     4.6.4. bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systémů třetích osob uvedených na webové stránce;

4.7. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu v zásilce Fakturu - daňový doklad o prodeji.

4.8 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé jeho kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.australianremedy.cz.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 OZ od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4. Kupující má v souladu s § 1832 OZ nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze  ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

6.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

   6.5.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

   6.5.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

   6.5.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

     7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

      7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

      7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti

      7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

    7.5.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

    7.5.2. na odstranění vady opravou věci;

    7.5.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;

    7.5.4. na odstoupení od smlouvy.

7.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Australianremedy.cz, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4.

7.8. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7.8.1. Reklamační řád - Uplatnění reklamace

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží vadu, má právo jej u nás reklamovat. Zašlete reklamované zboží včetně kopie dokladu o prodeji, případně i včetně průvodního dopisu se stručným popisem vady na naši adresu:

Australianremedy.cz, Za Zelenou liškou 953/1a, 140 00  Praha 4.

Reklamaci je rovněž možné uplatňovat na naší výdejně osobně a to každý pracovní den v době Po-Čt 13:00 - 17:00 hodin a Pá 13:00-16:00.

Další kontakt pro uplatnění reklamace:

Email:    info@australianremedy.cz
Tel:        00420 777 766 339

O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši emailovou adresu.

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

7.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

8. EVIDENCE TRŽEB

8.1. Podle zákona je prodávající povinen při hotovostní platbě nebo platbě kartou v provozovně prodávajícího Australianremedy.cz, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4 vystavit kupujícímu účtenku.

8.2. Prodávající vystavuje účtenky nebo faktury v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

9. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

9.1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

9.2. Okamžik tržby z pohledu zákona v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb a na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR). Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatel dotazníku spokojenosti. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží či zjištění zákaznické spokojenosti.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, IČO, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

10.3. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

10.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

11. ZÁKAZNICKÉ RECENZE

11.1. V rámci realizovaného nákupu zboží na webových stránkách www.australianremedy.cz může být zákazníkům zaslán požadavek na hodnocení nákupu či produktu, formou zákaznické recenze. Zákaznická recenze je realizována vždy společnostmi Heureka.cz a Zboží.cz.

11.2. Recenze jsou zobrazovány na portálu Heureka.cz, Zboží.cz a na webových stránkách www.australianremedy.cz.

11.3. Recenze ověřujeme porovnáním s realizovaným nákupem recenzenta. Za recenze uvedené kdekoliv jinde, o kterých nevíme, neručíme.  

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13.2. Zpráva je doručena:

     13.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty

     13.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

     13.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

     13.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4, adresa elektronické pošty info@australianremedy.cz, telefon 00420 777 766 339.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. ledna 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
...................................

...................................

...................................

IČ:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží .............. pod číslem objednávky .............. .

Datum objednání: ....................

Datum obdržení: ......................

Jméno a příjmení spotřebitele: ...............................................................................................

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny: ...........................................................................................

Adresa spotřebitele:

........................................

........................................

........................................


Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Datum: